Executive Committee

Sri.Yasodharan S.K.
Sri.D.Prasad
Sri.P.Sudhakaran
Sri.N.Gopinathan
Sri.V.Jayaprakash
Sri.J.Sivarajan
Dr.N.Pankajakshan
Sri.M.A.Bhaskaran
Sri.Krishna Bhadran.M
Dr.Radha Bai.P
Sri.Baji Somarajan
Sri.Ajit Kumar.M
Sri.Devadathan
Sri.T.D.Dathan
Sri.Gulnar Somarajan
Dr.Ravindran.G

And nominees from the Sree Narayana Samskarika Samithy, Kollam